Auditované boli predovšetkým priestory výroby armatúr, plastiky aj PPR, na technickom úseku, v expedičnom sklade, na nákupe a dispečingu. Veľký dôraz sa kládol na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ako aj požiarnu a civilnú ochranu a, samozrejme, na Environment – ochranu životného prostredia.

Vo výrobných priestoroch audítorov sprevádzali – Peter Greň, výrobno-technický riaditeľ a poverený zmocnenec pre kvalitu a  vedúca riadenia kvality, Anna Ušiaková. Oblasť bezpečnosti a personalistiku preberala s audítormi personalistka Lenka Čajková, za technické oddelenie vystupoval vedúci technického úseku, Miroslav Holič, hlavný technológ plastiky, Martin Čechmánek, za obchod a nákup obchodná riaditeľka, Ing.Viera Čuvalová-Janigová a za plánovanie špecialistka kontrolingu a plánovania, Ing. Monika Pobočíková.

V rámci BOZP sa popri dodržiavaní štandardných zásad kontrolovali lekárničky. Urobili sme nový layout ich rozmiestnenia, ktorý je umiestnený na nástenkách spolu so zoznamom zodpovedných a  preškolených pracovníkov na poskytovanie prvej pomoci. 

Audítori hĺbkovo kontrolovali vývoj, výrobu a predaj výrobkov z plastov a drobných armatúr pre rozvody a reguláciu vody, pary a vykurovacích systémov, sanitárnych armatúr, výkovkov, tlakových odliatkov a obrábanie kovov, a taktiež vývoj a výrobu PP-R systému pre rozvody vody.

V oblasti Environmentu sme odprezentovali koncept triedenia odpadu vo výrobe, ktorý bol rozšírený aj do nevýrobných priestorov a kancelárií. Cieľom je minimalizácia zmiešaného komunálneho odpadu.

Audítori ocenili progres, ktorý Slovarm dosiahol najmä zavedením systému SAP a súvisiacich zmien v procesoch, ktoré sú priebežne aktualizované. Taktiež ocenili plány do budúcna, ako sú projekt riadeného skladu a plánované investície do vybudovania fotovoltiky. Rovnako ich zaujala obnova strojového parku, napríklad nová píla Adige a nové CNC zariadenie Emco.  Odprezentovaná bola aj plánovaná prestavba strojov a nákup nového vstrekolisu na plastiku.

Získané a obhájené certifikáty dávajú našim obchodným partnerom signál, že Slovarm je moderná a perspektívna spoločnosť schopná napredovať v každej oblasti a vyrábať kvalitné a konkurencieschopné výrobky v oblasti strojárskeho, stavebného, elektrotechnického, spotrebného ako aj automobilového priemyslu.